Echt het hoogste bod voor je auto!

Tel: 055-3600011

Algemene gebruikersvoorwaarden


Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hoogsteautoinkoopprijs.nl: Het online platform Hoogsteautoinkoopprijs.nl en haar aanverwante websites, waarop vraag en aanbod met betrekking tot nieuwe en gebruikte voertuigen en soortgelijke producten samen komen. Hoogsteautoinkoopprijs.nl is ingeschreven als de Sleutelbloem Auto’s V.O.F. in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60420332;

  • Aanbieder: De consument die een voertuig aanbiedt aan Hoogsteautoinkoopprijs.nl;
  • Bieder: Erkend autobedrijf Hoogsteautoinkoopprijs.nl;
  • Koper: De bieder wiens bod geaccepteerd is, waardoor een koopovereenkomst met de Aanbieder is bereikt;
  • Diensten: de dienstverlening van Hoogsteautoinkoopprijs.nl;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hoogsteautoinkoopprijs.nl en de Aanbieder;
  • Koopovereenkomst: De uiteindelijke overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het door Aanbieder aangeboden voertuig aan Bieder, Hoogsteautoinkoopprijs.nl;
  • Verkoper: De consument of de gemachtigde vertegenwoordiger van de consument die een Voertuig heeft aangeboden en die een bieding heeft geaccepteerd;
  • Voertuig: Een voertuig, zijnde een personenauto, bedrijfsauto, vrachtwagen, trailer, motorfiets, scooter, caravan of camper, of ieder ander voertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden aan Hoogsteautoinkoopprijs.nl;

Website: de website www.Hoogsteautoinkoopprijs.nl;

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de diensten van Hoogsteautoinkoopprijs.nl. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Hoogsteautoinkoopprijs.nl en de Aanbieder en/of verkoper;

De verzending van een inschrijving door de Aanbieder voor de diensten van Hoogsteautoinkoopprijs.nl (dit kan zijn het aanmelden van een voertuig) geldt als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de Aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigbare bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2. Dienstverlening

Hoogsteautoinkoopprijs.nl probeert aanbieders van voertuigen en Hoogsteautoinkoopprijs.nl tot elkaar te brengen.

Hoogsteautoinkoopprijs.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Geen enkele informatie over de door Aanbieder aangeboden auto, op de website is voor derden bestemd. Voor deze informatie draagt Hoogsteautoinkoopprijs.nl zelf geen verantwoordelijkheid. De Aanbieder en iedere andere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.

In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Hoogsteautoinkoopprijs.nl gerechtigd de website zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de Aanbieder, Koper, dan wel een derde ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Hoogsteautoinkoopprijs.nl.

Hoogsteautoinkoopprijs.nl bevat verwijzingen naar websites van derden. Hoogsteautoinkoopprijs.nl heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 3. Gebruik dienst door Aanbieder

Bij het aanmelden van het Voertuig dient Aanbieder alle gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken aan Hoogsteautoinkoopprijs.nl. Het gaat hierbij onder andere om het kenteken van het voertuig, een duidelijke omschrijving van het voertuig, foto’s van het voertuig, en een prijsstelling. De Aanbieder draagt er zorg voor dat de informatie in de door hem te plaatsen/geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Schades aan het voertuig dienen uitdrukkelijk vermeld te worden, ook indien deze reeds hersteld zijn. De optische en technische staat van het voertuig dient zo zorgvuldig mogelijk beschreven te worden. Onder de optische staat worden onder andere verstaan; steenslag, krassen, deuken, schadeverleden, beschadigde velgen, roest, corrosie, kapotte bekleding, barsten en/of sterren in voorruit en een kapot cabrio dak. Onder de technische staat worden onder andere verstaan; zichtbare lekkages, storingen, controlelampjes die branden, hoorbare gebreken (denk hierbij aan bijvoorbeeld fuseekogels, cardanassen, wiellagers etc.), motoren die niet correct lopen en/of versnellingsbakken die niet naar behoren schakelen.

Door verzending van het aanmeldformulier met betrekking tot het voertuig garandeert de Aanbieder dat alle gegevens, die in het kader van de dienstverlening aan Hoogsteautoinkoopprijs.nl verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn.

Door het plaatsen van de advertentie en/of het verstrekken van gegevens aan Hoogsteautoinkoopprijs.nl verklaart de Aanbieder hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben. Tevens verklaart Aanbieder bevoegd te zijn tot verkoop van het betreffende voertuig.

Het is Aanbieder niet toegestaan om gestolen/verduisterde voertuigen aan te bieden via Hoogsteautoinkoopprijs.nl, of om zaken die verboden zijn in Nederland aan te bieden. Bij overtreding van deze bepaling zal Hoogsteautoinkoopprijs.nl direct aangifte doen bij de daartoe bevoegde instanties.

De overeenkomst tussen Hoogsteautoinkoopprijs.nl en Aanbieder komt tot stand op het moment waarop Aanbieder het daartoe bestemde formulier heeft ingezonden. De overeenkomst komt tot een einde op het moment dat het aanbod van Aanbieder verwijderd wordt (bijvoorbeeld doordat een koop is gesloten).

De (persoons-)gegevens die door middel van de website door de Aanbieder worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, mits Hoogsteautoinkoopprijs.nl in het kader van een gerechtelijk onderzoek gehouden is de gegevens beschikbaar te stellen aan een overheidsinstantie. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.

Artikel 4. Werking

Nadat het voertuig succesvol is aangemeld en is goedgekeurd door Hoogsteautoinkoopprijs.nl, ontvangt Aanbieder een bod van Bieder.

Alleen Hoogsteautoinkoopprijs.nl kan een bod uitbrengen op het door Aanbieder aangeboden Voertuig.

Binnen 24 uur (geldt enkel voor werkdagen met uitzondering van feestdagen) ontvangt de Aanbieder een e-mail met daarin het bod van Bieder. Het door Bieder geplaatste bod is 5 dagen geldig. Na deze 5 dagen kunnen geen enkele rechten meer worden ontleend aan het door Bieder geplaatste bod. Op het moment dat Aanbieder op deze e-mail akkoord geeft accepteert hij het bod en komt de koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder tot stand. De Aanbieder ontvangt de contactgegevens van de Koper. Aanbieder en Koper dienen onderling de betaling van de verkoopprijs, de wijze van betaling en de wijze van levering af te spreken.

Na acceptatie van een bod is Aanbieder verplicht om binnen 48 uur contact op te nemen met de Koper en om het voertuig binnen 14 dagen te leveren aan de Koper.

Levering van het voertuig is inclusief alle daarbij behorende documenten. Levering vindt plaats door middel van het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper, tenzij partijen anders overeenkomen.

Na totstandkoming van een koopovereenkomst mag Aanbieder het voertuig niet meer op andere plaatsen of aan derden aanbieden.

Alle bedragen (prijsstellingen, biedingen) zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 5. verplichtingen Koper

Hoogsteautoinkoopprijs.nl dient als koper aangesloten te zijn en te blijven bij de RDW.

Het is de Koper niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met Hoogsteautoinkoopprijs.nl aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogsteautoinkoopprijs.nl. Hieronder uitdrukkelijk mede begrepen de persoonlijke toegangscode alsmede de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van Koper.

Wanneer Aanbieder de bieding van Koper accepteert, is de Koper verplicht het (motor)voertuig daadwerkelijk af te nemen tegen de overeengekomen prijs, en de overeengekomen prijs daadwerkelijk aan Verkoper te betalen, tenzij nadien blijkt dat het voertuig niet aan de omschrijving van Aanbieder blijkt te voldoen (zie ook artikel 3.1).

Artikel 7. Taxatie

De taxatie door Hoogsteautoinkoopprijs.nl is voor Aanbieder/Verkoper kosteloos.

Indien Aanbieder na totstandkoming van de Koopovereenkomst verzuimt om over te gaan tot een tijdige en correcte levering van het voertuig aan Koper (conform artikel 4 van onderhavige algemene voorwaarden), is Aanbieder gehouden om aan Hoogsteautoinkoopprijs.nl de geleden (omzet) schade te vergoeden, die Hoogsteautoinkoopprijs.nl lijdt als gevolg van het verzuim van Aanbieder (tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht). Deze schade bedraagt 15% van de overeengekomen verkoopprijs met een minimumbedrag van € 300,-.

In geval er sprake is van een situatie als in lid 2 omschreven, zal Hoogsteautoinkoopprijs.nl Aanbieder een factuur sturen met het te betalen bedrag aan schadevergoeding. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Aanbieder voldaan te worden middels storting of overmaking op de door Hoogsteautoinkoopprijs.nl aangewezen bankrekening.

Indien Aanbieder ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is Aanbieder tevens verschuldigd 1% rente per maand vanaf de vervaldag tot de die der algehele voldoening. Daarnaast komen de kosten –zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, voor rekening van de Aanbieder, met een minimum van € 40,00.

Artikel 8. Gedragsregels

De Aanbieder garandeert:

Dat de inhoud van de door Aanbieder te plaatsen / geplaatste advertentie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel onrechtmatig is;

Dat de inhoud van de door Aanbieder geplaatste advertentie volledig op de waarheid berust en dat geplaatste afbeeldingen onbewerkt en origineel zijn;

Dat Aanbieder de belangen en de goede naam van Hoogsteautoinkoopprijs.nl niet zal schaden. De Aanbieder verklaart geen misbruik te zullen maken van de diensten van Hoogsteautoinkoopprijs.nl;

Dat Aanbieder bevoegd en in staat is het (motor)voertuig ter verkoop aan te bieden alsmede bevoegd en in staat is het (motor)voertuig over te dragen aan een derde;

De Aanbieder die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Hoogsteautoinkoopprijs.nl uitgesloten worden van verder gebruik van de website en de diensten. Een en ander onverlet de volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de Aanbieder te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

Artikel 9. Herroepingsrecht

De tussen Koper en Verkoper tot stand gekomen koopovereenkomst kan niet worden herroepen.

De overeenkomst tussen Aanbieder en Hoogsteautoinkoopprijs.nl kan worden herroepen binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Aanbieder stemt ermee in dat dit herroepingsrecht vervalt zodra binnen deze herroepingstermijn een koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Hoogsteautoinkoopprijs.nl, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Hoogsteautoinkoopprijs.nl en/of haar licentiegevers.

Indien Aanbieder in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel, verbeurt Hoogsteautoinkoopprijs.nl van Aanbieder, zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een, niet voor rechtelijke matiging of compensatie vatbare, onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) ineens, te vermeerderen met een bedrag van € 100,00 per dag voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). De boete is verschuldigd door het enkele feit van de overtreding en laat onverlet het recht van Hoogsteautoinkoopprijs.nl om nakoming van de betreffende bepaling(en) te verlangen en/of vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld is Hoogsteautoinkoopprijs.nl niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit deze overeenkomst. Eventuele aansprakelijkheid voor directe schade van Hoogsteautoinkoopprijs.nl is gelimiteerd tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed, dan wel wanneer de schade niet valt onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft;

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Hoogsteautoinkoopprijs.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Hoogsteautoinkoopprijs.nl gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt;

De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Hoogsteautoinkoopprijs.nl voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden;

Hoogsteautoinkoopprijs.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van het motorvoertuig tijdens vervoer, ongeacht of het vervoer geschiedt door of namens Hoogsteautoinkoopprijs.nl of Aanbieder.

Artikel 12. Vrijwaring

Aanbieder vrijwaart Hoogsteautoinkoopprijs.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Aanbieder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

Aanbieder/Verkoper vrijwaren Hoogsteautoinkoopprijs.nl voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Aanbieder/Verkoper aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die Aanbieder, dan wel Verkoper is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Hoogsteautoinkoopprijs.nl en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat;

Aanbieder vrijwaart Hoogsteautoinkoopprijs.nl voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – vorderingen uit onrechtmatige daad die direct of indirect samenhangen met de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit deze overeenkomst;

Artikel 13. Overmacht

Hoogsteautoinkoopprijs.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Overmacht geeft de Aanbieder geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Indien Aanbieder zich beroept op overmacht, berust de bewijslast op hem/haar.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoogsteautoinkoopprijs.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoogsteautoinkoopprijs.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Hoogsteautoinkoopprijs.nl of van derden daaronder begrepen.

Artikel 14. Klachten

Indien de Aanbieder een klacht heeft met betrekking tot Hoogsteautoinkoopprijs.nl, de diensten of de website, dient de Aanbieder deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@Hoogsteautoinkoopprijs.nl.

Hoogsteautoinkoopprijs.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Hoogsteautoinkoopprijs.nl al het mogelijke in werking stellen om de klacht ten behoeve van de Aanbieder te behandelen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Hoogsteautoinkoopprijs.nl en de Aanbieder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Alle geschillen tussen Hoogsteautoinkoopprijs.nl en een Aanbieder die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-commissie.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Chat openen
1
Heb je vragen?
hoogsteautoinkoopprijs.nl
Je wilt je auto verkopen en je hebt een vraag? Die beantwoorden wij graag.